Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 2017-5. Ek Yerleştirme Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 09/03/2018

 

                                                  2017-5. Ek Yerleştirme – 05.12.2017

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 12 Nisan 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Iğdır ilinde yeni açılan ve herhangi bir sebeple boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2017-5.Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Iğdır ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakat verilenler ile Iğdır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 2017-5.Ek yerleştirme işlemi;  05 Aralık Salı saat 14:00’da,  Iğdır İl Sağlık  Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Ceza Evi yanı ek bina)  Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ceza Evi yanı ek bina)  girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır. Başvurular, 27.11.2017 Pazartesi -04.12.2017 Pazartesi günleri  saat 08:30 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir. Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.’’ hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.hükmü yer almakta olup, bu hükümdoğrultusunda işlem tesis edilecektir.

       Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında; “05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26.03.2013 tarihli ve 34050 sayılı yazı muvacehesinde, aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin bazı hükümler değiştirilmiş idi…  Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) ve Aile Hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliği Uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin Aile Hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.” hükümleri yer aldığından mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) pratisyen hekimlerden muvafakat name istenmeyecektir.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Aile Hekimliği 2017-5. Ek Yerleştirme Duyurusu'na Ulaşmak İçin 
TIKLAYINIZ...