Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 16/05/2018

  Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü birimlerince;4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen geçici 23 üncü madde kapsamın sürekli işçi kadrosunda geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2)  kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

  1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen 'İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.' hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Destek Hizmetleri Birimine gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. 

   İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Not: Güvenlik soruşturması neticesinde bulgu tespit edilenler bakanlık tarafından değerlendirilip, tekrar ilan edilecektir.


Ek-1 : Sınava katılmaya hak kazanan kişi listesi için TIKLAYINIZ...

EK-2 : Sınava girmeye hak kazanamayan kişi listesi için TIKLAYINIZ...