Disiplin ve Hukuk Birimi

Avukatlarımız;

Av. Münevver KOK

Görev ve sorumluluklarımız;

1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,

3. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,

4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,

5. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,

7. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

8. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

9. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

10. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,

11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.